SABER UCV >
1) Investigación >
Artículos Publicados >

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10872/14209

Título : Antidiabetic and antiradical activities of plants from Venezuelan Amazon
Autor : Rodríguez, María del C.
Hasegawa, Masahisa
González-Mujica, Freddy
Motta, Norma
Castillo, Anibal
Castillo, Jimmy
Zea, Elsa
Sousa, Luis
González, Alejandro
Camejo, David
Palabras clave : Amazonian plants
antidiabetic activity
antiradical activity
glucose-6-phosphatase
Fecha de publicación : 2008
Editorial : Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy
Citación : Revista Brasileira de Farmacognosia Brazilian Journal of Pharmacognosy 18(3): 331-338, Jul./Set. 2008
Resumen : RESUMO: “Atividades antidiabética e anti-radicalar de plantas da Amazônia venezuelana”. Os extratos aquoso e etanólico derivados de doze espécies coletadas na Amazônia venezuelana foram testados quanto à atividade antioxidante utilizando um radical DPPH e o efeito inibitório sobre a hidrólise de glicose-6-fosfato nos microssomas intactos e perturbados. Sem exceção, todos os extratos inibiram, em maior ou menor grau, a atividade enzimática microssomal de G- 6-Pase, resultando em maior inibição nos microssomas intactos do que nos perturbados. Efeitos marcantes foram observados para os extratos aquoso e etanólico de: Tontelea ovalifolia, Gustavia pulchra, Phthirusa verruculosa, Phthirusa castillana, Psittacanthus acimarius, Tetrapterys styloptyera e Vismia japurensis. Os extratos etanólicos foram seqüestradores do radical DPPH mais efi cazes do que os correspondentes extratos aquosos em todos os casos. O extrato etanólico de Endlicheria anomala e o extrato aquoso de Phthirusa verruculosa exibiram as melhores CI50 com 100 e 250.0 ppm, respectivamente. Os valores de Kobs calculados para os extratos alcoólicos foram mais baixos do que os dos extratos aquosos das mesmas espécies, exceto Psittacanthus acimarius. Estes resultados poderiam estar relacionados a diferentes concentrações, ou mais provavelmente a diferentes composições de princípios ativos em ambos extratos. ABSTRACT: The aqueous and ethanol extracts derived from twelve plant species collected in the Venezuelan Amazon have been tested for antioxidant activity using a DPPH radical and inhibitory effect on the hydrolysis of glucose-6-phosphate in intact and disrupted microsomes. Without exception, all the extracts inhibited, to a greater or lesser degree, microsomal G-6-Pase enzymatic activity, resulting in greater inhibition on intact microsomes than on disrupted ones. Marked effects were observed for aqueous and ethanol extracts of: Tontelea ovalifolia, Gustavia pulchra, Phthirusa verruculosa, Phthirusa castillana, Psittacanthus acimarius, Tetrapterys styloptyera and Vismia japurensis. Ethanol extracts were more effective DPPH radical scavengers than the corresponding aqueous extracts in all the cases. The ethanol extract of Endlicheria anomala and the aqueous extract of Phthirusa verruculosa, showed the best IC50 with 100 and 250.0 ppm, respectively. The Kobs calculated for the alcoholic extracts were lower than those of the aqueous extracts for the same species, except Psittacanthus acimarius. These results could be related to different concentrations, or more likely different compositions of active principles in both extracts.
URI : http://hdl.handle.net/10872/14209
ISSN : 0102-695X
Aparece en las colecciones: Artículos Publicados

Ficheros en este ítem:

Fichero Descripción Tamaño Formato
Rodriguez et al., Braz. J of Pharmacognosy 2008.pdf178.22 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2008 MIT and Hewlett-Packard - Comentarios